Wpływ Atenololu na śmiertelność i chorobowość sercowo-naczyniowe po nie kardiochirurgii ad 5

Główny efekt leczenia atenololem był widoczny w ciągu pierwszych 6 do 8 miesięcy po operacji; czas do pierwszego zdarzenia niepożądanego w każdej grupie wynosił 6 dni dla grupy placebo, w porównaniu do 158 dni dla grupy otrzymującej atenolol. Następnie nie było istotnej różnicy między grupami; jednak wczesna różnica w przeżyciu bez zdarzeń utrzymywała się przez dwa lata po operacji (ryc. 2). Inne wskaźniki efektu leczenia
Tabela 2. Tabela 2. Predictors of Death wśród pacjentów poddawanych niekardiochirurgii. Tabela 3. Tabela 3. Stosowanie leków sercowo-naczyniowych przed i po zabiegu, według grupy badawczej. Podczas leczenia średnia częstość akcji serca była znacząco niższa w grupie otrzymującej atenolol (75 uderzeń na minutę, w porównaniu do 87 w grupie placebo, p <0,001), tak jak maksymalna częstość akcji serca (113 vs. 130 uderzeń na minutę, p <0,05). 0,001). Wielowymiarowe korelaty związane z przeżywalnością po dwóch latach (przedstawione w Tabeli 2) były historią cukrzycy i terapii atenololowej, przy czym atenolol poprawiał dwuletnie przeżycie u pacjentów z cukrzycą o około 75 procent (współczynnik ryzyka zgonu, 0,25; P = 0,03 ). Podobnie u pacjentów leczonych atenololem obecność cukrzycy nie wiązała się ze znacznie zwiększonym ryzykiem zgonu (współczynnik ryzyka 1,2; P = 0,76), podczas gdy u pacjentów otrzymujących placebo obecność cukrzycy była związana z czterokrotnością ryzyko (współczynnik ryzyka 4,0; P = 0,003). Żadne inne zmienne okołooperacyjne nie były powiązane z wynikiem. Kilka leków było częściej stosowanych w jednej grupie niż w innej (Tabela 3), ale nie było niezależnego związku między stosowaniem tych leków a wynikiem, co pokazują szacowane ilorazy szans i odpowiadające im wartości P (Tabela 3).
W ciągu dwóch lat po wypisaniu ze szpitala nie było różnicy między grupami stosującymi leki nasercowe (Tabela 3); w związku z tym stosowanie takich leków nie wprowadzało w błąd obserwowanego wpływu atenololu na dwuletnią śmiertelność. Dane te wskazują również, że leki kardiologiczne podawane przed przyjęciem do szpitala nadal były podawane przy wypisie ze szpitala u większości pacjentów, ale nie u wszystkich, oraz że po wypisaniu pacjenci w grupie placebo nadal stosowali leki sercowo-naczyniowe co najmniej tak często, jak pacjenci w grupa atenololu.
Tolerancja i reakcje niepożądane
Tabela 4. Tabela 4. Dzienna dawka i skutki uboczne Atenololu. Ponad 85 procent pacjentów tolerowało dożylne podawanie atenololu przed i bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym oraz jego podawanie doustne w okresie pooperacyjnym; ponad 60 procent było w stanie otrzymać pełną dzienną dawkę atenololu (10 mg dożylnie lub 100 mg doustnie) (Tabela 4). U około 10 procent pacjentów dożylne podawanie atenololu przed zabiegiem lub po nim wiązało się ze spadkiem o 20 procent lub więcej w skurczowym ciśnieniu krwi lub częstości akcji serca (Tabela 4); jednak żaden pacjent nie miał skurczowego ciśnienia krwi poniżej 90 mm Hg lub częstości akcji serca poniżej 40 uderzeń na minutę, a żadna nie wymagała leczenia
[patrz też: alprazolam, wdrożenia magento, flexagen ]
[przypisy: izotretynoina skutki uboczne, jak można zarazić się ospą, icd dzieciątka jezus ]