mezoterapia głogów ad

Do tej pory delecje obu alleli NF1 były zgłaszane tylko u dwóch pacjentów z neurofibromatozą typu 1: jeden z neurofibrosarcoma23 i jeden z neurofibromą skórną.24 Wykrywanie mutacji w genie NF1 jest technicznie trudne, ponieważ gen obejmuje 59 egzonów i koduje 13-kb informacyjny RNA (mRNA) .25 Konwencjonalne techniki, takie jak analiza polimorfizmu konformacji jednoniciowej konformacji i Southern blotting, wykryły mutacje w mniejszej ilości. niż 20 procent pacjentów, którzy spełniają ogólnie przyjęte kryteria diagnostyczne dla neurofibromatozy typu 1.26 Około 80 procent znanych mutacji NF1 to nonsensowne mutacje lub małe insercje lub delecje, które powodują przedwczesne zakończenie translacji. 26-28 Sprzężony test transkrypcji i translacji in vitro ( IVTT) z powodzeniem stosowano do badania mutacji innych genów supresorowych nowotworów, takich jak APC 29 i BRCA1, 30, w których częste są mutacje nonsensowne lub przesunięte względem ramki. Heim i wsp.28 dostosowali tę technikę do badań przesiewowych pod kątem mutacji NF1 i wykryli mutacje w 67 procentach niewyselekcjonowanej grupy pacjentów. W tym badaniu użyliśmy IVTT do testowania próbek od 18 dzieci z neurofibromatozą typu i zaburzeń mieloidalnych w przypadku mutacji NF1.
Metody
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 18 dzieci z neurofibromatozą typu i złośliwymi zaburzeniami szpikowymi. Przebadaliśmy wszystkie dzieci z neurofibromatozą typu i zaburzeniami mieloidowymi, które zostały skierowane do naszego laboratorium w ciągu siedmiu lat i od których było wystarczająco dużo materiału do ekstrakcji RNA. Świeże lub zamrożone próbki szpiku kostnego były dostępne od 13 pacjentów, zamrożona tkanka śledziona od i transformowane EBV linie komórkowe od 6 (Tabela 1). Większość z tych próbek była wcześniej badana pod kątem utraty heterozygotyczności w genie NF1.21,22,31 Użyliśmy polimorficznych markerów powtórzenia tandemowego, jak opisano szczegółowo wcześniej, w celu wykrycia utraty heterozygotyczności w genie NF1.21,22, 32 Rodzicielski DNA był dostępny w celu potwierdzenia mutacji przez bezpośrednie sekwencjonowanie w większości przypadków rodzinnej neurofibromatozy typu 1. Procedury eksperymentalne zostały zatwierdzone przez instytucyjną komisję odwoławczą Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, a świadomą zgodę uzyskano od rodzin, które uczestniczyły W badaniu.
Rysunek 1. Rysunek 1. Zastosowanie transkrypcji i translacji in vitro (IVTT) do wykrywania mutacji NF1. Panel A pokazuje schemat testu IVTT (zaadaptowany z Powell i wsp.29). Wzmocniony cDNA obejmujący cały region kodujący NF1 ulega transkrypcji i translacji w jednej reakcji. Znakowane radioaktywnie peptydy są rozdzielane za pomocą elektroforezy żelowej, a mutacje skracające są reprezentowane jako prążki, które są mniejsze niż te w normalnym produkcie genu. NF1 oznacza nerwiakowłókniakowatość typu 1.
Panel B pokazuje wyniki testu IVTT w pięciu liniach komórkowych transformowanych EBV (ścieżki do 5) i trzy próbki szpiku kostnego (ścieżki 6, 7 i 8) od dzieci z neurofibromatozą typu i zaburzeniami szpikowymi. Ścieżki do 5 pokazują polipeptydy syntetyzowane ze zamplifikowanego cDNA odpowiadającego segmentowi genu 3 (eksony od 19b do 29), które obejmuje domenę białka aktywującego GTPazę. Wyniki na ścieżkach 3 i 5 są typowe dla normalnych komórek
[podobne: Białkomocz, diltiazem, cilostazol ]
[przypisy: icd 10 dzieciątka jezus, sklepawanti allegro, icd 10 dzieciątka ]