Badanie kliniczne porównujące pierwotną angioplastykę wieńcową z tkankowym aktywatorem plazminogenu w ostrym zawale mięśnia sercowego ad 6

Zakres tej korzyści i korzyści w odniesieniu do samej śmiertelności (P = 0,37) był znacznie niższy niż w ośmiu poprzednich, małych, randomizowanych badaniach, ale większy niż w ostatnich danych z dużych rejestrów. Poprzednie randomizowane badania, chociaż ze znaczną oczywistą heterogenicznością, sugerowały, że nastąpiła znaczna poprawa w głównych wynikach klinicznych z angioplastyką, z szacowanym 40 ratowanych życiem (95% przedział ufności, 2 do 63) na 1000 leczonych pacjentów. -12 Ta korzyść jest większa niż korzyść ze streptokinazy w porównaniu z placebo (w badaniu Gruppo Italiano per lo Studio della Streptochinasi nell Infarto Miocardico, 23 życia uratowane po 21 dniach, w Drugim Międzynarodowym badaniu przeżycia Infarct, 29 ratowanych osób po 35 dniach) u tego samego rodzaju pacjentów, 13,15, co zrewolucjonizowało opiekę nad pacjentami z ostrym zawałem mięśnia sercowego. Jednak próby te przeprowadzono w wybranych placówkach szpitalnych, w których uczestniczyło niewielu pacjentów, a oprócz jednego przypadku zastosowano schematy leczenia trombolitycznego, które są nieoptymalne według dzisiejszych standardów.
Inna różnica w wynikach między tym a innymi badaniami [4,5] może odnosić się do wyników technicznych samej plastyki naczyń. Sukces techniczny, z przywróceniem przepływu 3 stopnia TIMI, odnotowano u 92% do 97% pacjentów w poprzednich badaniach, 5,24, jednak bez niezależnego potwierdzenia w rdzeniu angiograficznym. Sukces techniczny, określony przez podstawowe laboratorium, uzyskano u 93 procent pacjentów w GUSTO IIb, a przepływ w skali TIMI 3 został przywrócony w 73 procentach. Różnice te mogą wynikać z bardziej globalnego reprezentatywnego wyniku w GUSTO IIb lub z faktu, że nawet w założonych głównych laboratoriach angiograficznych, ustalenia dotyczące przepływu TIMI są często zróżnicowane.25 Niedawno zgłoszone wskaźniki dotyczące sukcesu pierwotnej angioplastyki w zakresie od 46 do 93 procent 26, 27
Chociaż nie było istotnego związku między doświadczeniem operatora z angioplastyką a efektem leczenia, 85 procent angioplastyków w tym badaniu wykonali operatorzy, którzy wykonywali ponad 75 takich zabiegów rocznie. W świetle niektórych doniesień o związku między zwiększoną objętością angioplastyki a lepszym wynikiem u pacjentów, 28 wyników tego badania nie należy ekstrapolować na operatory z niższą objętością angioplastyki.
Wyniki tego badania różnią się również od wyników wcześniejszych badań, ponieważ pacjenci z grupy o podwyższonym ryzyku nie osiągają większych korzyści z angioplastyki. W pierwszym badaniu angioplastyki mięśnia sercowego z pierwotną angioplastyką (PAMI-I) 5 pacjentów, u których stwierdzono w badaniu post hoc, występowanie wysokiego ryzyka (osoby starsze niż 70 lat, z przednimi zawałami lub z częstością akcji serca większą niż 100 uderzeń na minutę przy przyjęciu) ) mieli znacznie niższą śmiertelność wewnątrzszpitalną po angioplastyce (2,0%) niż pacjenci otrzymujący terapię trombolityczną (10,4%), a inni nie odnosili korzyści. W tym badaniu nie zaobserwowano znaczącego zróżnicowanego efektu. Należy przyznać, że pacjenci największego ryzyka, ci z grupy 3 lub 4 wg Killipa, są reprezentowani w bardzo niewielkich ilościach w tym i innych badaniach. 4,5 Analizy podgrup – w szczególności z małych badań – należy interpretować z ostrożnością, a będzie wymagało dalszych badań w celu rozwiązania tego problemu
[patrz też: anastrozol, ambrisentan, nutrend ]
[przypisy: rodzaje rocka, immunochemia tsh, immunodiagnostyka ]