Badanie kliniczne porównujące pierwotną angioplastykę wieńcową z tkankowym aktywatorem plazminogenu w ostrym zawale mięśnia sercowego ad 7

Niewielki, ale zdecydowany nadmiar udarów krwotocznych z t-PA w tym badaniu jest zgodny z ustaleniami z badania PAMI-I5, ale ryzyko związane z t-PA wydaje się być znacznie większe niż można się spodziewać na podstawie wyniki znacznie większych badań6 (np. 1,4% w tym badaniu, w porównaniu z 0,5% w głównym badaniu20). To odkrycie może być przyczyną sugerowania, że plastyka naczyń powinna być preferowana u pacjentów z największym ryzykiem krwotoku śródczaszkowego. Kolejnym i być może nieoczekiwanym odkryciem był czas uzyskania korzyści z angioplastyki (ryc. 1A i ryc. 1B). Jeżeli mechanizmem tej korzyści jest wczesne przywrócenie przepływu TIMI stopnia 3, którego znaczenie zostało wykazane w badaniu GUSTO-I, wówczas korzyść powinna być widoczna w ciągu 24 godzin. 23 Opóźniona korzyść, w szczególności w odniesieniu do ponownego zawału sugeruje, że spontaniczne lub związane z zabiegiem ponowne zawałowanie między 5 a 10 dniem w grupie t-PA stanowiło dużą różnicę w wynikach, jak sugerowali Stone i współpracownicy.
Tłumienie korzyści z angioplastyki po sześciu miesiącach jest godne uwagi. Mniejsze badania donoszą o mieszanych wynikach po wypisaniu ze szpitala.31-33 To odkrycie mogło być konsekwencją stosunkowo wysokiego odsetka reokluzji wieńcowej po angioplastyce, co odnotowano w seryjnych badaniach angiograficznych.34
Biorąc pod uwagę uderzającą redukcję niekorzystnych wyników u pacjentów leczonych inhibitorami płytkowego receptora glikoproteiny IIb / IIIa jako dodatku do angioplastyki 35, 36 i możliwej korzyści tych leków w połączeniu z terapią trombolityczną, 37 możliwe polepszenie wyników przed zawałem z pierwotnym stentowanie w porównaniu z samą angioplastyką, 38-41 oraz redukcję pośredniej rewaskularyzacji u wybranych pacjentów leczonych stentami, 42, 43 badanie to należy traktować jedynie jako krok w dalszym rozwoju optymalnych strategii reperfuzji. Szybkość, kompletność i trwałość reperfuzji, a tym samym wyniki dla pacjentów, prawdopodobnie poprawią się zarówno w przypadku angioplastyki, jak i leczenia trombolitycznego.
Obecnie lekarze decydujący, która terapia zaoferować pacjentowi kwalifikującemu się do leczenia, powinni powrócić do podstaw ustalonych w wielu dużych badaniach. Szybkie przywrócenie szybkiego przepływu wieńcowego jest kluczowe dla zmniejszenia śmiertelności.1,2 Czas od prezentacji do angioplastyki w GUSTO IIb (1,9 godziny) był dłuższy niż czas z randomizacji w badaniach PAMI i holenderskich (po 1,0 godziny w każdym) 4 5 i prawie tak samo, jak w bardziej reprezentatywnym drugim krajowym rejestrze zawału mięśnia sercowego (2,0 godziny) .17 Jeśli wykwalifikowany kardiolog jest łatwo dostępny i pacjent może być szybko leczony, może być korzystna angioplastyka. Pacjenci z ciężkim nadciśnieniem tętniczym, zaawansowanym wiekiem lub objawową chorobą naczyń mózgowych powinni być leczeni angioplastyką, jeśli jest dostępna, w celu zmniejszenia ryzyka krwotoku śródczaszkowego. W większości przypadków jednak leczenie trombolityczne należy nadal uważać za doskonałą strategię reperfuzji. Ważne jest, aby nie opóźniać przywrócenia reperfuzji mięśnia sercowego u odpowiednich kandydatów za pomocą dwóch atrakcyjnych alternatyw.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Obsługiwane częściowo przez firmę Guidant Corporation, Redwood City, Kalifornia, a także przez Ciba-Geigy, Summit, NJ
dr
[podobne: bisoprolol, ambrisentan, polyporus ]
[przypisy: izotretynoina skutki uboczne, jak można zarazić się ospą, icd dzieciątka jezus ]